استدلال عامل و طراح حذف انگلیسی از مدارس ; زبان انگلیسی زبان علمی دنیا نیست !

استدلال عامل و طراح حذف انگلیسی از مدارس ; زبان انگلیسی زبان علمی دنیا نیست !

استدلال عامل و طراح حذف انگلیسی از مدارس ; زبان انگلیسی زبان علمی دنیا نیست !