سردار حاجی زاده اگر آمریکا حمله می کرد پایگاه ها و ناو آمریکایی را می زدیم

سردار حاجی زاده اگر آمریکا حمله می کرد پایگاه ها و ناو آمریکایی را می زدیم

سردار حاجی زاده اگر آمریکا حمله می کرد پایگاه ها و ناو آمریکایی را می زدیم