وزیر کشور: در حوادث اخیر بیش از ۵۰پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حمله قرار گرفتند

وزیر کشور: در حوادث اخیر بیش از ۵۰پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حمله قرار گرفتند

وزیر کشور: در حوادث اخیر بیش از ۵۰پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حمله قرار گرفتند