واکنش دکتر ظریف به پیگیری های علی ضیا برای بیماران پروانه ای در فرمول یک

واکنش دکتر ظریف به پیگیری های علی ضیا برای بیماران پروانه ای در فرمول یک

واکنش دکتر ظریف به پیگیری های علی ضیا برای بیماران پروانه ای در فرمول یک