نابغه ریاضی فاطمه قناد و علی صباحی‌مقدم ، چهارمین اجرای قسمت ششم فصل دو عصر جدید

نابغه ریاضی فاطمه قناد و علی صباحی‌مقدم ، چهارمین اجرای قسمت ششم فصل دو عصر جدید

نابغه ریاضی فاطمه قناد و علی صباحی‌مقدم ، چهارمین اجرای قسمت ششم فصل دو عصر جدید