مردمی که برای بزرگداشت شهدای سقوط هواپیما و سردار سلیمانی به خیابان آمدند

مردمی که برای بزرگداشت شهدای سقوط هواپیما و سردار سلیمانی به خیابان آمدند

مردمی که برای بزرگداشت شهدای سقوط هواپیما و سردار سلیمانی به خیابان آمدند