صحبت های غلامحسین اسماعیلی درباره شیوه احضار اشخاص حقوقی و حمایت از فعالان اقتصادی

صحبت های غلامحسین اسماعیلی درباره شیوه احضار اشخاص حقوقی و حمایت از فعالان اقتصادی

صحبت های غلامحسین اسماعیلی درباره شیوه احضار اشخاص حقوقی و حمایت از فعالان اقتصادی