شریعتمداری: دریافت کنندگان طرح حمایت معیشتی از ۶۰ میلیون نفر کمتر نخواهد شد

شریعتمداری: دریافت کنندگان طرح حمایت معیشتی از ۶۰ میلیون نفر کمتر نخواهد شد

شریعتمداری: دریافت کنندگان طرح حمایت معیشتی از ۶۰ میلیون نفر کمتر نخواهد شد