سخنان جنجالی لیلا واثقی فرماندار شهر قدس قلعه حسن خان ; حکم تیر را من داده بودم !

سخنان جنجالی لیلا واثقی فرماندار شهر قدس قلعه حسن خان ; حکم تیر را من داده بودم !

سخنان جنجالی لیلا واثقی فرماندار شهر قدس قلعه حسن خان ; حکم تیر را من داده بودم !