دمو تیزر اهنگ جدید احمد سولو “آهای عشق مجازی”

دمو تیزر اهنگ جدید احمد سولو “آهای عشق مجازی”

 

آهای عشق مجازی دیگه منوُ نداری چِقدر گرفتی اخه عشق منوُ به بازی
آهای عشق مجازی نیاد سرت الهی

سایش سرت بمونه تا وقتی زنده باشی

دمو تیزر اهنگ جدید احمد سولو “آهای عشق مجازی”