اهنگ “درد و درمان منی ارامش جان منی تو همان افسانه ی شیرین دنیای منی” از علی صدیقی

اهنگ “درد و درمان منی ارامش جان منی تو همان افسانه ی شیرین دنیای منی” از علی صدیقی

اهنگ “درد و درمان منی ارامش جان منی تو همان افسانه ی شیرین دنیای منی” از علی صدیقی