اهنگ “دارم از تو میگذرم تا نگذره اب از سر تو میشکنم من تو خودم تا نشکنه بال و پر تو”

اهنگ “دارم از تو میگذرم تا نگذره اب از سر تو میشکنم من تو خودم تا نشکنه بال و پر تو” از شهاب مظفری

اهنگ “دارم از تو میگذرم تا نگذره اب از سر تو میشکنم من تو خودم تا نشکنه بال و پر تو”