اهنگ جدید خارجی Liar – دروغ گو از کامیلا کابیو ۲۰۱۹ + دانلود

اهنگ جدید خارجی Liar از کامیلا کابیو ۲۰۱۹

 

 

I don’t care, if you’re here

اهمیت نمیدم اگه تو اینجایی

Or, if you’re not alone

یا اگه تنها نیستی

I don’t care, it’s been too long

اهمیت نمیدم، زمان زیادی ازش گذشته

It’s kinda like we didn’t happen

یجوراییه انگار اصلا اتفاق نیفتاده

The way that your lips move

جوری که لبات تکون میخوره

The way you whisper slow

جوری که تو اروم پچ پچ می‌کنی

I don’t care, it’s good, it’s gone (uh)

اهمیت نمیدم حتی اگه خوب بوده دیگه گذشته

I said, I won’t lose control, I don’t want it (ooh)

من گفتم کنترلمو از دست نمیدم من اینو نمیخوام

I said, I won’t get too close but I can’t stop it

من گفتم نزدیکش نمیشم اما من نمیتونم جلوی خودمو بگیرم

Oh, no, there you go, making me a liar

اوه نه، بفرما، داری منو یه دروغ گو میکنی

Got me begging you for more

مجبورم می‌کنی برای چیزای بیشتر التماس کنم

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (oh, no)

اوه نه داری آتیش به پا میکنی اوه نه

Oh, no, there you go, you’re making me a liar, I kinda like it though

اوه نه داری ادامش میدی منو یه دروغگو می‌کنی من داره از این کار داره خوشم میاد

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (ooh)

اوه نه داری آتیش به پا میکنی

You’re watching, I feel it (hey)

تو داری تماشا می‌کنی، احساسش میکنم

I know I shouldn’t stare (yeah, yeah)

میدونم نباید خیره بشم

I picture your hands on me

لمس دستت رو تصور میکنم

I think I wanna let it happen

فکر کنم دلم میخواد این اتفاق بیفته

But what if, you kiss me? (Yeah)

اما اگه تو منو ببوسی چی ؟

And what if, I like it?

و اما اگه من خوشم بیاد چی

And no one sees it

و هیچکس اینو نبینه

I said, I won’t lose control, I don’t want it (ooh)

من گفتم کنترلمو از دست نمیدم من اینو نمیخوام

I said, I won’t get too close but I can’t stop it (no)

گفتم انقد نزدیک نخواهم شد ولی نمیتونم متوقفش کنم

♪♫,♩♬♬,♫♪♩,♬♫,♪,♪♩♩♪,♪♫,♫

متن و ترجمه اهنگ خارجی Liar کامیلا کابیو

♪♫,♩♬♬,♫♪♩,♬♫,♪,♪♩♩♪,♪♫,♫

Oh, no, there you go, making me a liar

اوه نه، بفرما، داری منو یه دروغ گو میکنی

Got me begging you for more

مجبورم می‌کنی برای چیزای بیشتر التماس کنم

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (oh, no)

اوه نه داری آتیش به پا میکنی اوه نه

Oh, no, there you go, you’re making me a liar, I kinda like it though

اوه نه داری ادامش میدی منو یه دروغگو می‌کنی من داره از این کار داره خوشم میاد

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no

او نه من دارم ادامش میدم یه جرقه دارم درست میکنم اوه نه نه

Oh, no, no, no

اوه نه نه نه

Here comes trouble, no, no

داره مشکل به وجود میاد، نه نه

Startin’ up a fire

داره یه جرقه درست میشه

I don’t believe myself when I say

به خودم باور ندارم وقتی میگم

That I don’t need you, oh

به تو نیازی ندارم

I don’t believe myself when I say

به خودم باور ندارم وقتی میگم

So, don’t believe me

پس حرف منو باور نکن

Oh, no, there you go, you’re making me a liar

اوه نه تو داری ادامش میدی منو یه دورغگو می‌کنی

Got me begging you for more

مجبورم می‌کنی برای چیزای بیشتر التماس کنم

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (oh, no)

اوه نه داری آتیش به پا میکنی اوه نه

Oh, no, there you go, making me a liar, I kinda like it though

اوه نه تو داری ادامش میدی منو یه دورغگو می‌کنی

Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no

او نه من دارم ادامش میدم یه جرقه دارم درست میکنم اوه نه نه

Yeah

اره

Uh, yeah, yeah

اوو آره آره

Nah, yeah

نه آره

Oh, no, no, no

اوه نه نه نه

Oh, no, no, no

اوه نه نه نه

Oh, no, you’re making me a liar

اوه نه تو منو یه دروغگو می‌کنی

‘Cause my clothes are on the floor

چون لباسام دیگه کف زمینه

Huh, huh, huh

اوو اوو اوو

Uh

او

Oh, no, no, no

اوه نه نه نه

Another fire

یه جرقه دیگه

اهنگ جدید خارجی Liar – دروغ گو از کامیلا کابیو ۲۰۱۹ + دانلود