اهنگ “اخر خط جاده های خسته بگو چقدر راه نرفته مونده” (ساده بیا دست منو بگیر) از رضا صادقی

اهنگ “اخر خط جاده های خسته بگو چقدر راه نرفته مونده” (ساده بیا دست منو بگیر) از  رضا صادقی

اهنگ “اخر خط جاده های خسته بگو چقدر راه نرفته مونده” (ساده بیا دست منو بگیر) از رضا صادقی