اقامه نماز توسط سیدحسن خمینی بر پیکر دوتن از شهدای سقوط هواپیمای اوکراینی

اقامه نماز توسط سیدحسن خمینی بر پیکر دوتن از شهدای سقوط هواپیمای اوکراینی

اقامه نماز توسط سیدحسن خمینی بر پیکر دوتن از شهدای سقوط هواپیمای اوکراینی