ارتباط ویدئو کنفرانسی روحانی با شاعر افغانستانی بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد

ارتباط ویدئو کنفرانسی روحانی با شاعر افغانستانی بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد

ارتباط ویدئو کنفرانسی روحانی با شاعر افغانستانی بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد